Become a fan on facebook

Statut Udruge Hrvatskih Povratnika

Fotografije uz članak 1

Na temelju članka 11 Zakona o udrugama (Narodne Novine broj 88/01) Skupština Udruge Hrvatskih Povratnika na svojoj osnivačkoj sjednici odršanoj dana 25. srpnja 2010. godine donijela je Statut Udruge Hrvatskih PovratnikaI. Opće odredbe
Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojemu djeluje Udruga Hrvatskih Povratnika (u dalnjem tekstu: Udruga), zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju, obavještavanje javnosti o radu Udruge, članstvu i članarini, pravima, obavezama i stegovnoj odgovornosti članova, unutarnjem ustroju Udruge, tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima i načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova Udruge, imovini, raspolaganju sa mogućom dobiti, načinu sticanja imovine, prestanka Udruge i postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.


Članak 2.
Puni naziv Udruge: Udruga Hrvatskih Povratnika
Skraćeni naziv: UHP
Sjedište Udruge: Bilice, Stubalj 40

Udruga djeluje na području Rpublike Hrvatske

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Članak 3.

Udruga je nestranačka i neprofitna pravna osoba.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Udruga može osnivati svoje podružnice na području gradova ili županija, koje nemaju svojstvo pravne osobe.

Udruga može surađivati i učljanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Odluku o osnivanju podružnica i učlanjivanju u slične asocijacije donosi Skupština Udruge.

Članak 4.

Udruga ima svoj znak i pečat kojim se služi u svom poslovanju.

Pečat je okruglog oblika, 35 mm promjera, u sredini pečata je znak Udruge, a oko znaka Udruge je puni naziv Udruge.

Znak Udruge je dio Hrvatskog grba, a ispod grba skračeni naziv Udruge.Članak 5.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinskim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopčavanja.

Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge. Predstavnici sredstava javnog priopčavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

II. Ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi
Članak 6.

Cilj osnivanja Udruge je udružiti Hrvate u inozemstvu I hrvatske povratnike u Hrvatskoj.

Djelatnosti Udruge su
 • objedinjavanje hrvatskih povratnika i zastupanje njihovih interesa,
 • pristup internetskoj stranici sa potrebnim informacijama, koji će omogućiti svakom povratniku lakše snalaženje pri povratku te olakšati ulaganja u Republiku Hrvatsku,
 • promicanje povratka hrvatskih iseljenika u Republiku Hrvatsku i suradnje između hrvatskih građana izvan domovine i onih u njoj,
 • pravna pomoć kod zajedničkih problema,
 • unapređenje njihovog ekonomskog, društvenog i kulturnog života u Hrvatskoj putem organiziranja društvenih druženja, skupova, seminara, izložbi, simpozija i sličnih aktivnosti,
 • upoznavanje druge i daljnjih generacija hrvatskih građana u inozemstvu sa Hrvatskom putem obrazovnih i drugih aktivnosti i poticanje njihovog povratka i/ili poslovne suradnje sa hrvatskim partnerima putem poslovnih skupova, savjetodavnim (konzultantskim)  aktivnostima, partnerstvom u njihovim projektima i drugim aktivnostoma, koje mogu poslužiti u poticanju poslovne suradnje i investicijskim poslovima,
 • uspostavljanje svjetske mreže i međusobnog komuniciranja povratnika i potencijalnih povratnika prvenstveno elektroničkim putem ali i drugim naćinima,
 • podrška štedišama Ljubljanske banke u ostvarivanju njihovih prava u Hrvatskoj i u inozemstvu.


Članak 7.

Udruga ostvaruje svoje ciljeve i zadatke u skladu sa svojim planovima, te u suradnji s organima i tijelima vlasti Republike Hrvatske, srodnim udrugama, znanstvenim institucijama i drugim organizacijama i zajednicama s sličnim načelima.

III. Članovi Udruge, prava i obaveze i stegovna odgovornost članova

Članak 8.

Članstvo u udruzi može biti redovno i počasno.

Redovni članovi Udruge mogu biti građani Republike Hrvatske i njihovi potomci bez obzira na mjesto rođenja, koji žive ili su življeli izvan

Hvatske na privremenom ili stalnom boravku, uz potrebne dokumente: Domovnica, krsni list i potvrda o privremenom ili stalnom boravku u inozemstvu, odnosno dokaz da su potomci hrvatskog državljana. Odluku o primanju u članstvo donosi Upravni odbor.

Počasnim članom mogu biti državljani Republike Hrvatske i strani državljani koji svojim djelovanjem posebno pridonose razvoju Udruge o čemu odlučuje Skupština Udruge na prijedlog predsjednika Udruge.


Članak 9.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Članom Udruge postaje se nakon predaje ispunjene pristupnice i dokaza o uplaćenoj članarini.

Visinu iznosa članarine utvrđuje Skupština svojom odlukom.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor svojom odlukom.

U Udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članak 10

Članovi Udruge su ravnopravni imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti . Svakog člana, koji pravna osoba u Udruzi, predstavlja jedna fizička osoba. Svaki član ima pravo na jedan glas.

Prava i obaveze članova su:

 • da aktivno rade na ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • da čuvaju i promiču ugled Udruge,
 • da biraju I budu birani u upravna tijela Udruge,
 • da budu obaviješteni o radu Udruge, te o materijalnom i financijskom poslovanju Udruge,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge,
 • da sudjeluju na manifestacijama, izložbama, smotrama, priredbama i natjecanjima koje organizira Udruga.
Članovi Udruge ne odgovaraju za obveze Udruge, već samo za ispunjavanje svojih obveza kao članova Udruge.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge,
 • istupanjem iz članstva pismenim putem,
 • isključenjem iz članstva,
 • neplačanjem članarine do 01. srpnja za tekuću godinu.
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroći ozbiljnu štetu Udruzi Ii njenim članovima. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 30 dana primitka odluke o isključenju. Odluka Slupštine je konačna.
Članak 12.

Udruga ostvaruje potrebna sredstva za rad Udruge od:

 • članarine,
 • dobrovoljnih priloga,
 • dotacija i donacija,

te iz drugih izvora u skladu s važećim zakonskim propisima.Članak 13.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnim I financijskim poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se financijskim planom, koji se donosi za jednu kalendarsku godinu I vrijedi za godinu za koju je donesen. Nakon završetka godine za koju je donesen financijski plan stavlja se u završni račun.

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovine Udruge.

Ako Udruga u obavljanju svojih djelatnosti ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo u unapređenju djelatnosti I ostvarivanju ciljeva Udruge.


IV. Tijela Udruge

Članak 14.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Nadzorni odbor,
 4. Predsjednik.

Članak 15.

Skupština je najviši tijelo Udruge. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge. Svaki član Udruge ima jedan glas u Skupštini Udruge.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u godini, a izborna svake 2 godine.

Skupština je nadležna u slijedećim pitanjima:

 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi program rada,
 • donosi financijski plan,
 • donosi zaključni račun Udruge te razmatra i usvaja izvješća o poslovanju,
 • odlučuje o povezivanju Udruge u šire oblike udruživanja,
 • donosi odluku o počasnim članovima Udruge,
 • odlučuje o prigovorima za prijem i isključenje iz Udruge,
 • izabire i opoziva članove Upravnog i Nadzornog odbora, predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika,
 • učuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela,
 • odlučuje o prestanku postojanja Udruge.
Skupština o svim pitanjima odlučuje većinom prisutnih i pravovremeno predanih ovjerenih punomoći neprisutnih članova Udruge, a odluke donosi većinom glasova.Glasovanje je javno, osim ukoliko Skupština ne odluči drukčije.

Članak 16.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu kada to zatraži najmanje trečina ukupnog broja članova Udruge, Nadzorni odbor ili Upravni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Na izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.Skupštinu saziva predsjednik pismenim ili elektronskim putem. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva sazvat će ju predlagatelj. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju prema potrebi I materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 17.

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo, a sastoji se od 3 člana (predjednik, dopredsjednik i tajnik), koje bira Skupština iz redova svojih članova.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.

Mandat članova Upravnog odbora je 2 godine, a članovi mogu biti ponovno birani najviše 3 puta uzastopno. Upravni odbor održava sjednice prema potrebi. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik. U odsutnosti predsjednika sjednicu saziva tajnik. Članovi upravnog odbora obavljaju svoj rad volonterski (bez financijskih naknada).

Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada i njihove izmjene i dopune
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • upravlja imovinom Udruge
 • podnosi izvješće o radu Skupštini Udruge
 • osigurava kontakte s drugim srodnim organizacijama
 • prati rad članova i organa Udruge
 • vodi financije Udruge
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova članova Upravnog odbora.

Članak 18.

Predsjednik Udruge:

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od dvije godine.

Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora i Skupštine.

Predsjednik Udruge ima slijedeća prava i ovlasti:
 • zastupanje i predstavljanje Udruge prema trećim osobama,
 • briga o dosljednom provođenju svih odluka Skupštine,
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora,
 • saziva sjednice Skupštine Udruge,
 • predsjedavanje zasjedanju Skupštine Udruge,
 • zaključuje ugovore za Udruge po odluci Upravnog odbora,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
 • obavljanje drugih funkcija koje mu povjeri Skupština Udruge ili Upravni odbor,
 • predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Udruge,
 • potpisije sve akte unutar Udruge
 • predsjednika zamjenjuje i pomaže mu u radu tajnik i dopredsjednik,
 • u slučaju prestanka postojanja Udruge predsjednik obavlja dužnost likvidatora.

Članak 19.

Tajnik Udruge:

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština Udruge na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge ima slijedeća prava i obveze:

 • vodi registar članova Udruge,
 • izvršava odluke Upravnog odbora, predsjednika i Skupštine Udruge,
 • član je Upravnog odbora,
 • podnosi izvještaj o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Udruge,
 • obavlja i druge poslove po odluci Skupštine Udruge, predsjednika i Upravnog odbora Udruge.

Članak 20.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština Udruge.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu obavještava Skupštinu Udruge.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata,
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine,
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjerava Skupština
U slučaju pronalaženja nepravilnosti u radu Udruge Nadzorni odbor može zatražiti od Predsjednika sazivanje izvanredne Skupštine.

V. Statut i drugi opći akti

Članak 21.

Predsjednika, članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obaveze.

Ukoliko razriješava cijelo tijelo, tada bira novo s punim mandatom, a ukoliko razriješava samo pojedine članove tijela, tada bira nove članove na vrijeme do isteka mandata drugih članova tog tijela.

Predsjednik i svaki član Upravnog ili Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji su izabrani, s tim da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenjem na prvoj slijedečoj sjednici.


Članak 22.

Udruga obavještava članove Udruge i javnost o radu i poslovanju objavljivanjem odgovarajućih izvještaja u sredstvima javnog priopćenja te putem obavijesti koje se dostavljaju članovima Udruge elektronskom ili običnom poštom. Glavni medij za informiranje je vlastita stranica na internetu.


Članak 23.

Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na javnu raspravu članovima. Rok trajanja rasprave ne može biti kraći od 15 dana.

Upravni odbor je dužan razmotriti sve primjedbe i prijedloge koji su dani u toku rasprave i zauzeti stavove o njima.

Na temelju prihvaćenih primjedaba odnosno prijedloga na nacrt Statuta, Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i dostavlja ga skupštini radi donošenja.

Postupak za izmjenu ili dopunu Statuta Udruge može po vlastitoj inicijativi pokrenuti Upravni odbor ili najmanje trećina članova Skupštine.

Tumačenje odredba Statuta daje Skupština, a drugih akata Upravni odbor.

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 24.

Statut je temeljni opći akt Udruge I svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.


Članak 25.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima utvrđenim zakonom.

Kada o prestanku U slučaju prestanka postojenja Udruge imovina Udruge rasporediti će se sukladno odluci Skupštine.

Članak 26.

Ovaj Statut stupa na snagu danom Upisa u Registar Udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave u Šibensko-Kninskoj županiji.U Bilicama, 25.07.2010.

Predsjednik: Zdravko Belančić
Dopredsjednik: Ratimir Kvaternik
Tajnik: Stanislav Čavlek

Vezani sadržaj

Kontakt

Country:USA
State:Ohio
City:Cleveland
Telephone:216-531-2902
Email:zdravkobelancic@yahoo.com

O nama

Hrvatski radio klub " ZVUCI HRVATSKE" utemeljen je prije 23 godine, zahvaljujuci ustrajnom naporu i zrtvama manje skupine Hrvata grada Clevelanda i okolice, Pronosio je svojim.programima "Glas slobodne Hrvatske" istinu o Hrvatskoj,te podrzavao volju naroda o Nezavisnoj Hrvatskoj Drzavi

Opširnije...

* - obavezna polja